Aktualność

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie innowacji

23 marzec 2017

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 23 marca 2017 r. na usługi doradcze w zakresie innowacji 

1. Zamawiający

MARTIN & JACOB SP. Z O.O.,
ul. Fabryczna 14 D,
53-609 Wrocław,
KRS 0000159028, REGON 932898353, NIP 8942755748,
Osoba do kontaktu: Chrobot Mariusz, tel. 607924403, e-mail mariusz.chrobot@martin-jacob.com

2. O postępowaniu

2.1. Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Ośpriorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

 1. 2.2.  Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 2. 2.3.  Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – objętych konkursem nr 1 /2016 r.

 3. 2.4.  Wnioskodawca na podstawie otrzymanych ofert na oszacowanie wartości zamówienia od potencjalnych Wykonawców z listy akredytowanych Ośrodków Innowacji ustalił szacunkową wartość zamówienia na kwotę 420 000,00 zł netto.

 4. 2.5.  Zamawiający na etapie ofertowania może żądać od potencjalnego oferenta podpisania oświadczenia o zachowaniu w poufności uzyskanych informacji i danych. 

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem Zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrażania innowacji u Zamawiającego.

 1. 3.2.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85312320-8 – Usługi doradztwa
  79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania.

 2. 3.3.  Zakres Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są poniżej wymienione usługi proinnowacyjne:

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz jako PDF