agromedia

AgroMedia

AgroMedia rekomendujemy wszystkim firmom, które tworzą, publikują lub wykorzystują reklamę adresowaną do producentów rolnych. Jest to badanie cykliczne, które Martin & Jacob prowadzi za pośrednictwem wyspecjalizowanego studia CATI. AgroMedia realizowane jest w cyklu półrocznym: wiosną i jesienią.

Badanie prowadzone jest na reprezentatywnych ogólnopolskich próbach rolników metodą wywiadu telefonicznego. Próba liczy kilka tysięcy respondentów i dobierana jest w systemie warstwowym proporcjonalnym przy uwzględnieniu położenia terytorialnego (województwo) i kategorii wielkości gospodarstwa.

AgroMedia to badanie polegające na ciągłym monitoringu mediów: prasy, radia, telewizji i Internetu. Mierzony jest między innymi:

- poziom zainteresowania treściami adresowanymi do rolników,

- popularność tytułów prasy rolniczej,

- zasięg radiowych i telewizyjnych programów dla rolników,

- popularność stron internetowych poświęconych problematyce rolnej.

Wskaźniki powyższe odnoszone są do poziomu ogólnego zainteresowania mediami (czytelnictwo prasy, oglądalność, słuchalność i aktywność sieciowa) oraz do cech społeczno-demograficznych rolników i cech charakteryzujących ich gospodarstwa rolne (wielkość, dominujący charakter produkcji ect.).