Raporty szczegóły

Kondycja rynku maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce w latach 2004-2011

Zamów

Kondycja rynku maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce w latach 2004-2011

Założenia badania

Wejście Polski w struktury UE poważnie zmieniło sytuację na wspólnotowym rynku rolnym. Polska jest bowiem jednym z najbardziej rolniczych krajów spośród wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mamy trzeci pod względem wielkości areał gruntów rolnych i sadów.

Wysokość wypłaconych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lokuje Polskę na pozycji europejskiego lidera w realizacji tego Programu. Do 31 stycznia 2011 r. Agencja przekazała na konta bankowe rolników ponad 20,5 mld złotych wsparcia w ramach PROW 2007-2013. Podczas naboru 2011 r. rolnicy złożyli 35 tys. wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych na kwotę 5 mld zł.

Powstało więc pytanie, na ile te środki pomocowe pomogły w rozwoju infrastruktury technicznej polskiego rolnictwa? Ile nowych, a ile używanych maszyn i urządzeń rolniczych pojawiło się w polskich gospodarstwach od momentu wejścia do UE? Czy zakup maszyn i urządzeń rolniczych finansowany był wyłącznie dzięki środkom unijnym, czy też objęcie Polski Wspólną Polityką Rolną spowodowało przestawienie się rodzimych producentów rolnych na inny poziom zarządzania gospodarstwem rolnym i konieczność inwestowania, nawet w sytuacji braku dofinansowania? I najważniejsze pytanie – czy i w jakim stopniu zmieni się podejście polskich rolników do modernizacji parku maszynowego w sytuacji braku kolejnych programów pomocowych?

Cele badawcze

Głównym celem badawczym było określenie wielkości inwestycji w sprzęt rolniczy od momentu wejścia Polski do UE oraz określenie stopnia planowanych inwestycji polskich rolników w maszyny i urządzenia do produkcji rolnej.

Dodatkowym celem badania było wskazanie czynników decydujących o wyborze określonej oferty maszynowej przez rolnika. 

Metodologia

  • Badanie ilościowe
  • Metoda gromadzenia danych: wywiady face to face wspomagane komputerowo (CAPI) w miejscu prowadzenia gospodarstwa przez respondenta
  • Narzędzie badawcze: kwestionariusz wywiadu bezpośredniego z użyciem komputera
  • Respondenci: właściciele gospodarstwa rolnych lub osoby faktycznie zarządzające gospodarstwem
  • Próba: ogólnopolska, reprezentatywna, losowo-warstwowa próba gospodarstw rolnych o areale ponad 10 ha UR.
  • Wielkość próby: 600 gospodarstw
  • Błąd pomiaru 3,5%, poziom ufności 0,95